Hotărârea nr. 184 din 17.10.2019 privind aprobarea încheierii Acordului de parteneriat privind colaborarea dintre Administrația Bazinală de Apă Siret, U.A.T. Județul Suceava prin Consiliul Județean Suceava și Direcția Județeană de Drumuri și Poduri Suceava pentru realizarea Proiectului „Asfaltare DJ 178 C, Rădăuți – Frătăuții Vechi – Frătăuții Noi – Bilca – Vicovu de Sus, km 1+800-23+276, județul Suceava”.


Hotărârea nr. 183 din 17.10.2019 privind instituirea unor tarife practicate la Spitalul Județean de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” Suceava.


Hotărârea nr. 182 din 17.10.2019 privind modificarea Acordului de parteneriat nr.3364/6179/5/8660/11.04.2019 încheiat între UAT Orașul Siret, Universitatea "Stefan cel Mare" Suceava, S.C. INDUSTRIAL PARK EAST EUROPEAN BORDER S.R.L. şi UAT Județul Suceava pentru proiectul "Înființarea parcului științific și tehnologic EAST EUROPEAN BORDER Siret", cod SMIS 128730 depus în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 1, Prioritatea de investiţii 1.1., Operaţiunea B - Sprijinirea parcurilor tehnologice şi ştiinţifice.


Hotărârea nr. 181 din 17.10.2019 privind aprobarea proiectului „Îmbunătățirea calității serviciilor medicale minim invazive în zona transfrontalieră România - Ucraina” și a cheltuielilor legate de proiect, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Comun România-Ucraina 2014-2020.


Hotărârea nr. 180 din 17.10.2019 pentru aprobarea procedurii privind acordarea eșalonării și/sau amânării la plata creanțelor bugetare datorate bugetului propriu al județului Suceava.

Hotărârea nr. 179 din 24.09.2019 privind repartizarea pe unitățile administrativ-teritoriale din județul Suceava a sumelor defalcate din TVA şi a sumelor alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pe anii 2020-2023, conform „SCRISORII CADRU privind contextul macroeconomic, metodologia de elaborare a proiectelor de buget pe anul 2020 şi a estimărilor pentru anii 2021-2023”, nr.465118/16.09.2019, transmisă de către Ministerul Finanţelor Publice.


Hotărârea nr. 178 din 24.09.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici şi a Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie (D.A.L.I) aferent obiectivului de investiţii ”Un Muzeu de Artă pentru comunitate” din cadrul Muzeului Bucovinei Suceava.


Hotărârea nr. 177 din 24.09.2019 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Suceava în Consiliile de administrație ale unităților din învățământul special de interes județean.


Hotărârea nr. 176 din 24.09.2019 privind completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean Suceava nr. 207/2018 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului a Județului Suceava, alții decât cei prevăzuți la Familia Ocupațională „Sănătate și Asistență Socială”.


Hotărârea nr. 175 din 24.09.2019 privind modificarea statului de funcții al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului a Județului Suceava.


Hotărârea nr. 174 din 24.09.2019 privind modificarea statului de funcții al Consiliului Județean Suceava.

Hotărârea nr. 168 din 30.08.2019 privind aprobarea documentației actualizate aferente obiectivului de investiții „Amenajare curte interioară a clădirii Palatului Administrativ în vederea creării unui spațiu cu funcțiunea sală de conferințe”.


Hotărârea nr. 167 din 30.08.2019 privind aprobarea proiectului „Smart Travel Bucovina” și a cheltuielilor legate de proiect, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Comun România-Ucraina 2014-2020.


Hotărârea nr. 166 din 30.08.2019 privind închirierea prin licitație publică a unei suprafețe de teren, proprietate privată a Județului Suceava, aflată în administrarea Consiliului Județean Suceava, situată în Orașul Siret, str. Basarabiei, județul Suceava.


Hotărârea nr. 165 din 30.08.2019 privind închirierea prin licitație publică a unui imobil-clădire, cu teren aferent și a unei suprafețe de teren, situate în municipiul Fălticeni, str. Pleșești Gane, nr.5, județul Suceava, proprietate privată a Județului Suceava, aflate în administrarea Consiliului Județean Suceava.


Hotărârea nr. 164 din 30.08.2019 privind aprobarea achiziționării serviciilor juridice de consultanță, asistență și reprezentare a D.G.A.S.P.C. Suceava și a instituției Directorului executiv al D.G.A.S.P.C. Suceava în dosarul nr. 2174/86/2019, aflat pe rolul Tribunalului Suceava.


Hotărârea nr. 163 din 30.08.2019 privind modificarea și completarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Suceava nr. 206/2018 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul cabinetului președintelui, aparatului de specialitate al Consiliului Județean Suceava, precum și din cadrul Serviciului Public SALVAMONT Suceava.


Hotărârea nr. 162 din 30.08.2019 privind modificarea organigramei și statului de funcții ale Spitalului Județean de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” Suceava.


Hotărârea nr. 161 din 30.08.2019 privind modificarea statului de funcții al Bibliotecii Bucovinei „I.G.Sbiera”.

Hotărârea nr. 155 din 30.08.2019 privind rectificarea bugetului propriu al județului Suceava și a bugetelor unor unități subordonate Consiliului Județean Suceava, pe anul 2019.


Hotărârea nr. 154 din 30.08.2019 privind aprobarea devizului general actualizat și a indicatorilor tehnico – economici actualizați pentru proiectul „CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR ȘCOLII GIMNAZIALE SPECIALE SF. STELIAN RĂDĂUȚI”, cod SMIS 110279, implementat în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, (P. I) 3.1 – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea B – Clădiri publice.


Hotărârea nr. 153 din 30.08.2019 privind aprobarea devizului general actualizat, a indicatorilor tehnico-economici actualizați și a cheltuielilor de cofinanțare din bugetul Județului Suceava, pentru obiectivul de investiții ”Modernizare DJ 172D, Teșna – Coșna, km. 47+200 – 55+580, județul Suceava”.


Hotărârea nr. 152 din 30.08.2019 privind aprobarea devizului general actualizat și a indicatorilor tehnico-economici actualizați, precum și a cheltuielilor de cofinanțare din bugetul Județului Suceava, pentru obiectivul de investiții Construire și extindere corp clădire la Centrul Școlar de Educație Incluzivă ”Sf. Andrei”, oraș Gura Humorului, județul Suceava.


Hotărârea nr. 151 din 30.08.2019 privind aprobarea devizului general actualizat şi a indicatorilor tehnico – economici actualizaţi pentru obiectivul de investiții ”Extindere terminal pasageri la Aeroportul „Stefan cel Mare” Suceava”.

Hotărârea nr. 149 din 31.07.2019 privind completarea listei minimale de programe şi proiecte culturale ce vor fi organizate în anul 2019 de către Muzeul Bucovinei.


Hotărârea nr. 148 din 31.07.2019 privind aprobarea asocierii între Unitatea administrativ-teritorială Județul Suceava, Direcția Județeană de Drumuri și Poduri Suceava și Unitatea administrativ-teritorială Comuna Gălănești în vederea realizării lucrărilor de reparații pe drumul județean DJ 178 Gălănești, pe o lungime de 4,8 Km.


Hotărârea nr. 147 din 31.07.2019 privind aprobarea atribuirii şi încheierii contractului de delegare prin concesiune a gestiunii activităţii de administrare a Depozitului de deşeuri, administrarea Staţiei de sortare şi administrarea Centrului public de colectare din cadrul CMID Moara, componentă a Serviciului de salubrizare al judeţului Suceava şi aprobarea tarifelor aplicate pentru activităţile de sortare și depozitare.


Hotărârea nr. 146 din 31.07.2019 privind participarea Judeţului Suceava prin Consiliul Judeţean Suceava la organizarea Summitului RePatriot 2019, ediţia a IV-a, în perioada 3-6 octombrie 2019, în judeţul Suceava.


Hotărârea nr. 145 din 31.07.2019 privind reînnoirea mandatului unui membru în Consiliul de administraţie al Regiei Autonome „Aeroportul Ştefan cel Mare-Suceava”.


Hotărârea nr. 144 din 31.07.2019 privind aprobarea încheierii Actului adiţional nr.2 la Convenţia de colaborare nr.56680/241/2016, dintre Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului a Județului Suceava și Asociația „Help Autism”.


Hotărârea nr. 143 din 31.07.2019 privind aprobarea componentei comisiei de examinare la concursul de ocupare a funcţiei de conducere vacantă de şef secţie la Secţia obstetrică-ginecologie din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă „Sfântul Ioan cel Nou” Suceava.


Hotărârea nr. 142 din 31.07.2019 privind avizarea componenţei comisiei de concurs şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor la concursul de ocupare a unei funcţii de conducere specifice comitetului director, respectiv director medical, din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă „Sfântul Ioan cel Nou” Suceava.

Pagina 1 din 3

Copyright (c) 2013-2018 Consiliul Județean Suceava - Toate drepturile rezervate

Acest site respectă și aplică noua politică de protecție a datelor cu caracter personal și modificările propuse de Regulamentul (UE) 2016/679.