Hotărâri adoptate în 2018

Hotărârea nr. 216 din 20.12.2018 privind aprobarea proiectului „Suceava - Selectiv pentru viitor” și a cheltuielilor legate de proiect, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului vizând educația și conștientizarea publicului privind gestionarea deșeurilor.


Hotărârea nr. 215 din 20.12.2018 privind modificarea statului de funcții al Centrului Cultural „Bucovina”.


Hotărârea nr. 214 din 20.12.2018 privind modificarea statului de funcții al Bibliotecii Bucovinei „I.G.Sbiera” Suceava.


Hotărârea nr. 213 din 20.12.2018 privind aprobarea execuției bugetelor județului Suceava la data de 14 decembrie 2018.


Hotărârea nr. 212 din 20.12.2018 privind transmiterea unor bunuri imobile din cadrul Centrului Călinești, proprietate publică a Județului Suceava, din administrarea Liceului Tehnologic Special Bivolărie în administrarea Direcției Județene de Drumuri și Poduri Suceava.


Hotărârea nr. 211 din 20.12.2018 privind transmiterea în administrarea Muzeului Bucovinei a unei părți din imobilul proprietate publică a Județului Suceava, identificat cadastral cu C.F. nr.41838-C1-U1-UAT Suceava, situat la parterul clădirii Muzeului de Istorie, din municipiul Suceava, strada Ștefan cel Mare nr.33, județul Suceava.


Hotărârea nr. 210 din 20.12.2018 privind aprobarea duratei efective a concediului de odihnă suplimentar pentru personalul din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului a Județului Suceava.


Hotărârea nr. 209 din 20.12.2018 privind încetarea acordării compensației pentru prestarea serviciului de interes economic general la Regia Autonomă „Aeroportul Ștefan cel Mare-Suceava”, începând cu data de 01.01.2019.

Hotărârea nr. 196 din 20.12.2018 privind aprobarea actului adițional nr.3 la Convenția de colaborare nr.84887/299/29.12.2016, 525/10.01.2017, încheiată între Consiliul Județean Suceava, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului a Județului Suceava și Fundația „O Nouă Viață” din orașul Siret, județul Suceava, aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Suceava nr. 256/2016.


Hotărârea nr. 195 din 20.12.2018 privind premierea sportivei Olenici Angela de la Liceul cu Program Sportiv Suceava, pentru obținerea locului III (medalia de BRONZ) la Campionatul Mondial de Alergare Montană pentru Juniori Andorra 2018 și a antrenorului emerit, profesor Flămând Toader.


Hotărârea nr. 194 din 20.12.2018 privind aprobarea promovării Județului Suceava în cadrul Târgurilor Internaționale de Turism: Ferien Messe (10-13 ianuarie 2019, Viena, Austria) și FITUR (23-27 ianuarie 2019, Madrid, Spania).


Hotărârea nr. 193 din 20.12.2018 privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.L.I.) pentru obiectivul de investiții „Asfaltare DJ 177 A, km 6+850-43+615, Frasin – Stulpicani – Ostra - Tarnița - Holda, (DN 17B), județul Suceava”.


Hotărârea nr. 192 din 20.12.2018 privind aprobarea repartizării pe unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Suceava a sumei de 230.000 lei, sumă cu care a fost majorat Fondul la dispoziția Consiliului Județean Suceava din sumele încasate suplimentar din impozitul pe venit, pe anul 2018.


Hotărârea nr. 191 din 20.12.2018 privind rectificarea bugetului propriu al județului Suceava și a bugetelor unor unităţi subordonate Consiliului Judeţean Suceava, pe anul 2018.

Hotărârea nr. 189 din 26.11.2018 privind eliberarea licențelor de traseu pentru curse regulate speciale unor operatori de transport rutier.


Hotărârea nr. 188 din 26.11.2018 privind atribuirea licenței de traseu pentru curse regulate unui operator de transport rutier.


Hotărârea nr. 187 din 26.11.2018 privind exprimarea acordului Județului Suceava, prin Consiliul Județean Suceava, în vederea executării lucrărilor de montare conductă apă subterană și realizarea branșamentului la magistrala de apă, de către Primăria Municipiului Suceava, pe terenul proprietate publică a Județului Suceava, situat în incinta Asociației Blijdorp-România, din Municipiul Suceava, strada Ion Irimescu nr. 9, județul Suceava.


Hotărârea nr. 186 din 26.11.2018 privind trecerea din domeniul public al Judeţului Suceava în domeniul privat al acestuia, în vederea constituirii unui drept de superficie, cu titlu oneros, a două parcele de teren în suprafață de 117 mp, respectiv 118 mp, situate în municipiul Suceava, strada Ion Irimescu, nr.9, județul Suceava.


Hotărârea nr. 185 din 26.11.2018 privind atestarea la domeniul public al Județului Suceava a bunurilor mobile achiziționate în cadrul Proiectului „Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Suceava” și completarea inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al Județului Suceava, înscris în anexa la Hotărârea Consiliului Județean Suceava nr. 51/1999, cu modificările și completările ulterioare.


Hotărârea nr. 184 din 26.11.2018 privind aprobarea primei înscrieri în cartea funciară a unei părți din imobilul proprietate publică a Județului Suceava, situat în orașul Gura Humorului, strada Parcului nr. 1-3, județul Suceava.


Hotărârea nr. 183 din 26.11.2018 privind completarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Suceava nr.273/2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul cabinetului președintelui, aparatului de specialitate al Consiliului Județean Suceava, precum și din cadrul Serviciului Public Salvamont Suceava.


Hotărârea nr. 182 din 26.11.2018 privind modificarea statului de funcții al Consiliului Județean Suceava.


Hotărârea nr. 181 din 26.11.2018 privind modificarea organigramei și a statului de funcții ale Spitalului Județean de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” Suceava.


Hotărârea nr. 180 din 26.11.2018 privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.L.I) pentru obiectivul de investiții „Asfaltare DJ 177E, km 0+000 – 3+880 Slătioara, comuna Stulpicani, Județul Suceava”.


Hotărârea nr. 179 din 26.11.2018 privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.L.I) pentru obiectivul de investiții „Modernizare DJ 291A km 30+575 – 32+000 și km 39+450 – 45+300, Siret – Climăuți – Frătăuții Noi, județul Suceava”.


Hotărârea nr. 178 din 26.11.2018 privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.L.I) pentru obiectivul de investiții „Asfaltare DJ177B, Stulpicani - Gemenea, km 9+300 - 12+230 județul Suceava”.


Hotărârea nr. 177 din 26.11.2018 privind aprobarea Regulamentului privind acordarea de stimulente financiare elevilor din învățământul preuniversitar din județul Suceava, care au obținut distincții la competiții școlare județene, naționale și internaționale, precum și cadrelor didactice care s-au ocupat de pregătirea acestora.


Hotărârea nr. 176 din 26.11.2018 privind aprobarea participării județului Suceava la constituirea Asociației Alianța Franceză din Suceava, în calitate de membru fondator, a Actului Constitutiv și a Statutului.


Hotărârea nr. 175 din 26.11.2018 privind aprobarea promovării Județului Suceava în cadrul Târgului Internațional pentru alimentație și produse de înaltă calitate – Ekogala (7-8 decembrie 2018, Rzeszow, Polonia).


Hotărârea nr. 174 din 26.11.2018 privind încheierea unui Protocol de colaborare între Județul Suceava prin Consiliul Județean Suceava, Ministerul Apelor și Pădurilor, Instituția Prefectului - Județul Suceava și Orașul Gura Humorului prin Consiliul Local al Orașului Gura Humorului.


Hotărârea nr. 173 din 26.11.2018 privind organizarea în data de 28 noiembrie 2018 a ședinței solemne pentru evocarea împlinirii a 100 de ani de la Unirea Bucovinei cu România.


Hotărârea nr. 172 din 26.11.2018 privind aprobarea prețurilor medii ale produselor agricole necesare evaluării în lei a arendei exprimate în natură, pentru anul 2019.


Hotărârea nr. 171 din 26.11.2018 privind aprobarea nivelului taxelor și tarifelor de competența Consiliului Județean Suceava, pentru anul 2019.


Hotărârea nr. 170 din 26.11.2018 privind rectificarea bugetului propriu al județului Suceava și a bugetelor unor unităţi subordonate Consiliului Judeţean Suceava, pe anul 2018.

Hotărârea nr. 144 din 25.09.2018 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Suceava în Consiliile de administrație ale unităților din învățământul special de interes județean.


Hotărârea nr. 143 din 25.09.2018 privind numirea unui membru în Consiliul de administrație al Regiei Autonome „Aeroportul Ștefan cel Mare - Suceava”, reprezentant al Ministerului Finanțelor Publice.


Hotărârea nr. 142 din 25.09.2018 privind completarea listei minimale de programe și proiecte culturale ce vor fi organizate în anul 2018 de către Biblioteca Bucovinei „I. G. Sbiera” Suceava.


Hotărârea nr. 141 din 25.09.2018 privind premierea unor sportivi legitimați în cadrul unor structuri sportive din Județul Suceava, pentru performanțe deosebite obținute în anul 2018 la competiții sportive internaționale oficiale.


Hotărârea nr. 140 din 25.09.2018 privind rectificarea bugetului propriu al judeţului Suceava și a bugetelor unor unități subordonate Consiliului Județean Suceava, pe anul 2018.


Hotărârea nr. 139 din 25.09.2018 privind asocierea Județului Suceava prin Consiliul Județean Suceava cu Municipiul Vatra Dornei prin Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei și cu Agenția Zonei Montane, în vederea organizării ediției a XI - a a Convenției Europene a Munților.


Hotărârea nr. 138 din 25.09.2018 privind aprobarea Documentației – Studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Amenajarea Subsolului Pavilionului Secției Boli Infecțioase din cadrul Spitalului Județean de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” Suceava”.


Hotărârea nr. 137 din 25.09.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții ”Pod din beton armat pe DJ 177B, km. 7+726 peste pârâul Bouri, județul Suceava.

Hotărârea nr. 136 din 20.08.2018 privind eliberarea licențelor de traseu pentru curse regulate speciale unor operatori de transport rutier.


Hotărârea nr. 135 din 20.08.2018 privind aprobarea documentației cadastrale pentru dezlipirea imobilului-teren, în suprafață de 10.000 mp, proprietate publică a Județului Suceava, situat în Municipiul Suceava, strada Ion Irimescu nr.9, județul Suceava.


Hotărârea nr. 134 din 20.08.2018 privind modificarea statului de funcții al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului a Județului Suceava.


Hotărârea nr. 133 din 20.08.2018 privind modificarea organigramei și a statului de funcții ale Spitalului Județean de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” Suceava.


Hotărârea nr. 132 din 20.08.2018 privind instituirea unor taxe și tarife practicate la Spitalul Județean de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” Suceava.


Hotărârea nr. 131 din 20.08.2018 privind aprobarea Acordului de parteneriat încheiat între UAT Orașul Siret – lider de proiect și UAT Județul Suceava – partener în scopul promovării proiectului integrat ”Creșterea calității vieții în Orașul Siret prin cultură, educație permanentă și spații urbane moderne” în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 13. Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții 9B, Obiectivul specific 13.1 Îmbunătățirea calității vieții populației în orașele mici și mijlocii din România.


Hotărârea nr. 130 din 20.08.2018 privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiție ”Reabilitare și modernizare Muzeul de Istorie Siret” în scopul promovării la finanțare nerambursabilă în cadrul proiectului integrat ”Creșterea calității vieții în Orașul Siret prin cultură, educație permanentă și spații urbane moderne”, care va fi depus la finanțare de UAT Orașul Siret, în calitate de lider și UAT Județul Suceava, în calitate de partener, în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 13, Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții 9B, Obiectivul specific 13.1 Îmbunătățirea calității vieții populației în orașele mici și mijlocii din România.


Hotărârea nr. 129 din 20.08.2018 privind rectificarea bugetului propriu al judeţului Suceava și a bugetelor unor unități subordonate Consiliului Județean Suceava, pe anul 2018.

Hotărârea nr. 128 din 30.07.2018 privind închirierea prin licitaţie publică a unui spațiu din bunul imobil-clădire, etaj I, din incinta Spitalului Judeţean de Urgenţă ,,Sfântul Ioan cel Nou” Suceava, proprietate publică a Județului Suceava, aflat în administrarea Spitalului Judeţean de Urgenţă ,,Sfântul Ioan cel Nou” Suceava.


Hotărârea nr. 127 din 30.07.2018 privind închirierea prin licitație publică a unei suprafețe de teren din cadrul Centrului Călinești, proprietate publică a Județului Suceava, aflat în administrarea Direcției Județene de Drumuri și Poduri Suceava.


Hotărârea nr. 126 din 30.07.2018 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Suceava în Consiliul administrativ al Centrului Cultural „Bucovina”.


Hotărârea nr. 125 din 30.07.2018 privind modificarea componenței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism a județului Suceava.


Hotărârea nr. 124 din 30.07.2018 privind modificarea componenței colegiului director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului a Județului Suceava.


Hotărârea nr. 123 din 30.07.2018 privind aprobarea componenței nominale a Echipei Intersectoriale Locale Suceava pentru prevenirea și combaterea tuturor formelor de violență asupra copilului, a violenței în familie și a exploatării copiilor prin muncă.


Hotărârea nr. 122 din 30.07.2018 privind aprobarea Actului adițional nr. 1 la Convenția de colaborare nr. 56680/241/2016, aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Suceava nr. 144/2016.


Hotărârea nr. 121 din 30.07.2018 privind modificarea organigramei și a statului de funcții ale Centrului Cultural „Bucovina”.


Hotărârea nr. 120 din 30.07.2018 privind modificarea organigramei și a statului de funcții ale Spitalului Județean de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” Suceava.


Hotărârea nr. 119 din 30.07.2018 privind constituirea Comisiei de evaluare a performanțelor Regiei Autonome „Aeroportul Ștefan cel Mare-Suceava”.


Hotărârea nr. 118 din 30.07.2018 privind aprobarea statului de funcții al Regiei Autonome „Aeroportul Ștefan cel Mare-Suceava”.


Hotărârea nr. 117 din 30.07.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Protecție versanți pe DJ 175 B, Pojorâta –Rarău, Județul Suceava.


Hotărârea nr. 116 din 30.07.2018 privind încheierea unui acord de cooperare între Județul Suceava prin Consiliul Județean Suceava și Județul Neamț prin Consiliul Județean Neamț.


Hotărârea nr. 115 din 30.07.2018 privind aprobarea promovării Județului Suceava în cadrul Târgului Internațional de Turism World Travel Market (5-7 noiembrie 2018, Londra, Marea Britanie) și al Târgului Internațional de Turism Tour&Travel (22-24 noiembrie 2018, Varșovia, Polonia).


Hotărârea nr. 114 din 30.07.2018 privind stabilirea taxelor de școlarizare pentru anul școlar 2018-2019 la Centrul Cultural „Bucovina” Suceava - Direcția Școala de Arte „Ion Irimescu”.


Hotărârea nr. 113 din 30.07.2018 privind rectificarea bugetului propriu al judeţului Suceava și a bugetelor unor unități subordonate Consiliului Județean Suceava, pe anul 2018.


Hotărârea nr. 112 din 30.07.2018 privind aprobarea achiziționării serviciilor juridice de consultanță, asistență și reprezentare a Consiliului Județean Suceava în dosarul nr. 7025/86/2017, înregistrat pe rolul Tribunalului Suceava.


Hotărârea nr. 111 din 30.07.2018 privind aprobarea execuției bugetelor județului Suceava, la data de 30 iunie 2018.

Hotărârea nr. 110 din 28.06.2018 privind modificarea statului de funcții al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Suceava.


Hotărârea nr. 109 din 28.06.2018 privind atribuirea licenţei de traseu pentru curse regulate unui operator de transport rutier.


Hotărârea nr. 108 din 28.06.2018 privind solicitarea dării în folosinţă gratuită Consiliului Judeţean Suceava pentru Spitalul Judeţean de Urgenţă „Sfântul Ioan cel Nou” Suceava, pe o perioadă de 20 de ani, a bunului imobil-clădire, identificat cadastral cu C.F. nr. 38019-C2-UAT Municipiul Suceava, proprietate publică a Statului Român, aflat în administrarea Ministerului Sănătăţii prin Direcţia de Sănătate Publică Judeţeană Suceava.


Hotărârea nr. 107 din 28.06.2018 privind completarea art. 4 alin. (1) din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Consultativ pe Probleme de Tineret, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Suceava nr. 65/2017, cu modificările ulterioare.


Hotărârea nr. 106 din 28.06.2018 privind completarea preambulului Hotărârii Consiliului Judeţean Suceava nr.57/2009 privind înfiinţarea Centrului Cultural „Bucovina”.


Hotărârea nr. 105 din 28.06.2018 privind modificarea statului de funcţii al Muzeului Bucovinei.


Hotărârea nr. 104 din 28.06.2018 privind modificarea statului de funcţii al Bibliotecii Bucovinei „I.G.Sbiera”.


Hotărârea nr. 103 din 28.06.2018 privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă „Sfântul Ioan cel Nou” Suceava şi înfiinţarea unei linii de gardă în specialitatea chirurgie plastică şi microchirurgie reconstructivă.

Pagina 1 din 3

Copyright © Consiliul Județean Suceava - Toate drepturile rezervate

Acest site respectă și aplică noua politică de protecție a datelor cu caracter personal și modificările propuse de Regulamentul (UE) 2016/679.